Tiêu dùng

Petrolimex dự kiến giảm hơn 2.700 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận trước thuế

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Petrolimex muốn giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 từ 3.060 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.